ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย
Graduate School News

รายชื่อคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายชื่อคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560


รายชื่อคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 
(Updated 23.01.61)ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
ประเภทอาจารย์ผู้สอน (Updated 23.01.61)ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2560  รายชื่อคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 
(Updated 23.01.61)ประกาศแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
ประเภทอาจารย์ผู้สอน (Updated 23.01.61)ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2560  


Share
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.