บัณฑิตวิทยาลัย

เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

เกี่ยวกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บัณฑิตวิทยาลัย มศว. จัดการศึกษาครอบคลุมศาสตร์หลายแขนงในระดับบัณฑิตศึกษาประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่มีมิติ หลากหลายเช่น ดุริยางคศิลป์ สรีรวิทยาทางการกีฬา สาขาวิชาที่คงความดั้งเดิม เช่น ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ อณูชีวโมเลกุล โดยรวมแล้วบัณฑิตวิทยาลัยควบคุม ดูแล หลักสูตรระดับปริญญาเอก 26 หลักสูตร ปริญญาโท 71 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศณียบัตร 9 หลักสูตร เพื่อตอบสนองเป้าหมายการศึกษาของนิสิตผู้สนใจศึกษาต่อในระดับสูง มองหาองค์ความรู้ ศาสตร์แห่งศิลป์ หรือวิทยาการที่ล้ำหน้า ภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่มีนิสิตมากกว่า 5,000 คน

บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมให้บริการด้านข้อมูล หลักสูตร สาขาวิชา กับนิสิตและผู้สนใจศึกษาต่อ ยินดีให้คำแนะนำวางแผน การศึกษา และสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาหรือมหาวิทยาลัย นิสิตปัจจุบันสามารถติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียน รายงานตัว ลงทะเบียน ขอทุนวิจัยต่างๆ หรือการจบการศึกษา และสามารถใช้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ด้วย

บัณฑิตวิทยาลัยพึงให้บริการการศึกษาในระดับ สากล ด้วยการยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับชาติและนานาชาติ และพร้อมเสมอที่จะปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไทยในศตวรรษที่ 21 บัณฑิตวิทยาลัยประเมินคุณภาพของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาตามเป้าหมายทาง ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเปิด รับข่าวสารที่มีความสำคัญและความคิดเห็นจากนิสิตบัณฑิตศึกษา

ความสำเร็จของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผลจากความ ร่วมมือหลายด้าน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและทีมผู้บริหารทำงานร่วมกับ คณะ สถาบัน สำนักวิชา และหลักสูตรต่างๆ เพื่อดำเนินการ ตามกลยุทธ์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจำบัณฑิตศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะต่างๆ คอยกำกับดูแลและปรับปรุงคุณภาพของการจัดการ ศึกษา และยังมีคณะกรรมการประกันคุณภาพทำการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอตาม มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประกันคุณภาพการศึกษา

ปรัชญา
“ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สร้างองค์ความรู้
และกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา
เพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพ ”
วิสัยทัศน์
“ บัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ประสาน
ส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยให้มีคุณภาพ คุณธรรม
ตามมาตรฐาน ระดับชาติ นานาชาติ
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ”
พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย
“ ส่งเสริมและกำกับดูแลการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในการสืบสาน
และสร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ”
นโยบายบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555-2559

ภายใต้การบริหารงานของ รศ.ดร.สมชาย สันติวิวัฒนกุล

ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้ทุกคณะ สถาบัน สำนัก พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้นหลักสูตรนานาชาติ (International Program, Joint Program, Dual Program), หลักสูตรบูรณาการต่างสาขาวิชาที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และสนับสนุนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต, หลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบเน้นวิจัย และปริญญาโทแผน ก.

เสริมศักยภาพคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้มีความเข้มแข็ง บริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบกำกับและติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd)

พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณระดับบัณฑิตศึกษาอย่างเป็นธรรม เพื่อให้หลักสูตรสามารถพึ่งตนเองได้

ส่งเสริม สนับสนุนการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา

จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านบัณฑิตศึกษา สร้างบรรยากาศทางวิชาการและวิจัยในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

จัดสรรระบบทุนต่างๆ ร่วมกับคณะ สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัย และส่งเสริมสมรรถนะด้านจริยธรรมทางวิชาการและวิจัยให้กับคณาจารย์ และนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลังปริญยาอย่างมีคุณภาพ

พัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (wisdom) ทักษะสื่อสารของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พัฒนาระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

เพิ่มคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน ด้วยกระวนการ Lean Management พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง

Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.