นิสิตปัจจุบันCurrent Students

ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ประกาศ
Policies and Regulations

ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ประกาศPolicies and Regulations ไฟล์ (ดาวน์โหลด)Download File
การกำหนดภาษา (เพิ่มเติม) เพื่อใช้สอบสมิทธิภาพทางภาษา (Language Proficiency) ระดับปริญญาโท
การกำหนดภาษา (เพิ่มเติม) เพื่อใช้สอบสมิทธิภาพทางภาษา (Language Proficiency) ระดับปริญญาโท
การรายงานความคืบหน้าการทำปริญญานิพนธ์
การรายงานความคืบหน้าการทำปริญญานิพนธ์
การลงนามหน้าอนุุมัติสารนิพนธ์
การลงนามหน้าอนุุมัติสารนิพนธ์
การสอบภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
การสอบภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2556
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย กิจการและวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย กิจการและวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับและกระบวนการดำเนินการต่างๆ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
ข้อบังคับและกระบวนการดำเนินการต่างๆ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประกาศ หลักเกณฑ์การขอขยายเวลาของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ หลักเกณฑ์การขอขยายเวลาของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศยกเลิกการลงทะเบียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์และปริญญานิพนธ์
ประกาศยกเลิกการลงทะเบียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์และปริญญานิพนธ์
ประกาศยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับการเรียนรายวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ประกาศยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับการเรียนรายวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ประกาศแนวปฏิบัติเข้าห้อง Self Acess เพื่อพัฒนาตนเองสำหรับการสอบพิเศษภาษอังกฤษครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
ประกาศแนวปฏิบัติเข้าห้อง Self Acess เพื่อพัฒนาตนเองสำหรับการสอบพิเศษภาษอังกฤษครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
สมัครบริการ "หักบัญชีอัตโนมัติ ที่ตู้ ATM ไทยพาณิชย์ ด้วยบัตร ATM ไทยพาณิชย์ ผ่านบริการ SCB Payment Gateway"
สมัครบริการ "หักบัญชีอัตโนมัติ ที่ตู้ ATM ไทยพาณิชย์ ด้วยบัตร ATM ไทยพาณิชย์ ผ่านบริการ SCB Payment Gateway"
หลักเกณฑ์การขอคืนสภาพนิสิต
หลักเกณฑ์การขอคืนสภาพนิสิต
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
เกณฑ์ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
แนวการปฏิบัติการส่งผลการประเมินการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ และการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ฉบับที่ 2
แนวการปฏิบัติการส่งผลการประเมินการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ และการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ฉบับที่ 2
แนวการปฏิบัติการสอบพิเศษภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
แนวการปฏิบัติการสอบพิเศษภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป
แนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ( ฉบับที่ 2 )
แนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ( ฉบับที่ 2 )
แนวทางการดำเนินการกิจกรรมเสริมทักษะ (Soft Skills) สำหรับนิสิตปริญญาเอก รหัส 60 เป็นต้นไป
แนวทางการดำเนินการกิจกรรมเสริมทักษะ (Soft Skills) สำหรับนิสิตปริญญาเอก รหัส 60 เป็นต้นไป
แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย ของหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย ของหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
แนวปฏิบัติการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นแบบไม่ประสาทปริญญา
แนวปฏิบัติการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นแบบไม่ประสาทปริญญา
แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/ สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/ สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
แนวปฏิบัติการส่งผลประเมินการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และการสอบปากเปล่า
แนวปฏิบัติการส่งผลประเมินการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และการสอบปากเปล่า
แนวปฏิบัติที่ดีจากการบริหารจัดการความรู้ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ อาจารย์ที่ปรึกษาในการรายงานความก้าวหน้าของนิสิตเพื่อให้จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
แนวปฏิบัติที่ดีจากการบริหารจัดการความรู้ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ อาจารย์ที่ปรึกษาในการรายงานความก้าวหน้าของนิสิตเพื่อให้จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย (กรณีงบประมาณของคณะ/สถาบัน/สำนัก/มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย (กรณีงบประมาณของคณะ/สถาบัน/สำนัก/มหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายเวลาการศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายเวลาการศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมปริญญานิพนธ์ กรณีอาจารย์เกษียณอายุราชการ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมปริญญานิพนธ์ กรณีอาจารย์เกษียณอายุราชการ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีที่นิสิตเป็นผู้มายื่นคำร้องด้วยตนเอง)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีที่นิสิตเป็นผู้มายื่นคำร้องด้วยตนเอง)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์
แนวปฏิบัติในการทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน
แนวปฏิบัติในการทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน
แนวปฏิบัติในการผ่อนผัน-ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้าของนิสิต
แนวปฏิบัติในการผ่อนผัน-ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้าของนิสิต
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.