วิจัยและทุนResearchs and Funds

ประเภททุน-แบบฟอร์ม
Scholarships and Forms

การรับสมัครทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความสำคัญด้านการทำวิจัย และงานวิชาการ จึงจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนอุดหนุนประเภทต่างๆ ให้กับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร เพื่อให้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัย งานวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ต่อองค์กร และต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยได้กำหนด แนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย ไว้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1   สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
 • รหัส GRAD T-1-61    ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ บัณฑิตศึกษา
 • รหัส GRAD T-2-61    ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย
 • รหัส GRAD T-3-61    ทุนอุดหนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
 • รหัส GRAD T-4-61    เงินสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

กลุ่มที่ 2   สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

 • รหัส GRAD S-1-61     ทุนการศึกษาสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์สารนิพนธ์
 • รหัส GRAD S-2-61     ทุนการศึกษาสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
 • รหัส GRAD S-3-61     ทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานของนิสิตบัณฑิตศึกษา
 • รหัส GRAD S-4-61     ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ (Postgraduate Student  Exchange)
 • รหัส GRAD S-5-61     เงินสนับสนุนค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน (Teaching Assistant; TA/Research Assistant; RA)\
 • รหัส GRAD S-6-61     ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา
กลุ่มที่ 3   สำหรับบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
 • รหัส GRAD A-1-61    ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย หรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
 • รหัส GRAD A-2-61    ทุนสนับสนุนการศึกษาบุคลากรสายปฏิบัติการ
 • รหัส GRAD A-3-61    ทุนพัฒนาบุคลากรการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
 • รหัส GRAD A-4-61    ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

แหล่งทุนภายในประเทศสำหรับคณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ Download ]

Link สืบค้นข้อมูล  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : [ CLICK ]

ลิงค์สืบค้นรายชื่อวารสารงานวิจัย TCI : [ CLICK ]

แบบฟอร์มการใช้ระบบ i-Thesis บัณฑิตวิทยาลัย

 • แบบกรอกข้อมูลการขอใช้ระบบ i-Thesis [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ] [ Download ]
 • ข้อกำหนดหลังผ่านการคัดเลือกทุน i-Thesis [ Download ]

แบบฟอร์มสมัครทุนวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย

 • (ก่อนเดินทาง) S-3-61 ทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานของนิสิตบัณฑิตศึกษา [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • (หลังเดินทาง) S-3-61 ทุนการศึกษาสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานของนิสิตบัณฑิตศึกษา [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • (ก่อนเดินทาง) T-3-61 ทุนเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • (หลังเดินทาง) T-3-61 ทุนเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • (ก่อนเดินทาง) S-4-61 ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ(Postgraduate Student  Exchange) [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • (หลังเดินทาง) S-4-61 ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ(Postgraduate Student  Exchange) [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • (ก่อนเดินทาง) A-3-61 ทุนพัฒนาบุคลากรการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • (หลังเดินทาง) A-3-61 ทุนพัฒนาบุคลากรการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • (ก่อนเดินทาง) A-4-61 ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • (หลังเดินทาง) A-4-61 ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • A-1-61 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย หรือร่วมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • S-2-61 ทุนการศึกษาสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • S-5-61 เงินสนับสนุนค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน (Teaching Assistant; TA/Research Assistant; RA) [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • S-6-61 ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • T-1-61 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ บัณฑิตศึกษา [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • T-2-61 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัย [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]
 • T-4-61 เงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา [ Download http://grad.swu.ac.th/images/icn_doc.png ]

 

 

*กรณีขอเบิกทุนต่างๆ ขอให้ทุกท่านแนบหน้าของบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ไทยพาณิชย์มาด้วยทุกครั้ง

Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.