หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

มาตรฐานคุณวุฒิ

ปีการศึกษา : 2564 | 2563 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 |
บัณฑิตวิทยาลัยGraduate School
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาจิตวิทยาประยุกต์สาขาจิตวิทยาประยุกต์ | มคอ.2 | มคอ.3 - 6
  • สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ | มคอ.3 - 6
  • สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร | มคอ.1 | มคอ.2 | มคอ.3 - 6 | มคอ.7
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตMaster of Arts Program in Applied Psychology
  • สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์Master of Arts (Applied Psychology) | มคอ.2 | มคอ.3 - 6
Copyright © 2014 Graduate School of Srinakharinwirot University.